اولین وبلاگ تخصصی دانشجویی حقوق بجنورد
حقوق

منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق

دانشجویان عزیز میتوانند بجای کتاب مدرسان شریف از کتوب پارسه چتردانش و... استفاده کنن.حقوق تجارت بین الملل:

   زبان عمومي و تخصصي:

   1ـ كتاب مدرسان شريف

   2ـ Law made simple، ترجمه اسماعيل صغيري (نشر ميزان)

   3ـ A level and AS level law، ترجمه محمد تقي رفيعي (انتشارات مجد)

   4ـ Law texts، دكتر گودرز افتخار جهرمي

   5ـ Oxford's law dictionary

   * جهت مطالعه‌ي زبان تخصصي مطالعه هريك از كتب فوق كفايت مي‌كند.

   6ـ 504 words

   7ـ Essential words for Toefl

   حقوق مدني:

   1ـ كتاب مدرسان شريف 2ـ اشخاص و محجورين (دكتر اسدالله امامي و قاسم‌زاده) 3ـ اموال و مالكيت (دكتر كاتوزيان)،3ـ اعمال حقوقي  (دكتر كاتوزيان) 4ـ وقايع حقوقي (دكتر كاتوزيان) 5ـ مختصر حقوق خانواده (دكتر صفايي) 6ـ درس‌هايي از عقود معين 1 (دكتر كاتوزيان)  7ـ درس‌هايي از عقود معين 2 (دكتر كاتوزيان)   8ـ كتاب شفعه و وصيت و ارث (دكتر كاتوزيان) و مبحث ارث از كتاب ارث (دكتر شهيدي)

    منبع تكميلي: قانون مدني در نظم حقوقي كنوني (دكتر كاتوزيان)

   حقوق تجارت:

   1ـ كتاب مدرسان شريف

   2ـ قانون تجارت در نظم حقوقي كنوني (دكتر دمرچيلي، حاتمي و مرداني)

   3ـ تجارت 2 و 3 (دكتر كاوياني)

   4ـ ورشكستگي و تصفيه امور ورشكستگي (دكتر اسكيني)

   منبع تكميلي: قانون تجارت در نظم حقوقي كنوني (دكتر دمرچيلي، حاتمي و مرداني)

   حقوق بين‌الملل عمومي:

   1ـ كتاب مدرسان شريف 2ـ حقوق بين‌الملل عمومي دكتر محمدرضا ضيايي بيگدلي ، انتشارات گنج دانش  3ـ جزوه حقوق بين‌الملل عمومي، دكتر ابراهيم بيگ‌زاده، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي 4ـ بايسته‌هاي حقوق بين‌الملل عمومي دكتر رضا موسي‌زاده، نشر ميزان 5ـ حقوق بين‌الملل عمومي دو جلدي، دكتر  باقر ميرعباسي، نشر ميزان  6ـ حقوق معاهدات بين‌المللي، دكتر محمدرضا ضيايي بيگدلي ، انتشارات گنج دانش  7ـ سازمان‌هاي بين‌المللي، دكتر رضا موسي زاده، نشر ميزان  8ـ حقوق بين‌الملل عمومي، دكتر هوشنگ مقتدر  9ـ كنوانسيون حقوق معاهدات بين‌المللي 1969 وين  10ـ منشور سازمان ملل متحد  11ـ  كنوانسيون 1982 حقوق درياها  12ـ كنوانسيون 1961 وين در خصوص حقوق ديپلماتيك و 1963 وين درخصوص حقوق كنسولي 13ـ اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري

   حقوق بين‌الملل خصوصي:

   1ـ كتاب مدرسان شريف

   2ـ حقوق بين‌الملل خصوصي، دكتر محمد نصيري، نشر آگه

   3ـ حقوق بين‌الملل خصوصي، نجادعلي الماسي، نشر ميزان

   4ـ مواد 5تا 9 ،  961 تا 991  ،  1002 تا 1010 ،  1060 تا 1061 ، ‌ 1295 تا 1296  از قانون مدني

   5ـ مواد 305، 306 ، 590  و 591 از قانون تجارت

   6ـ مواد 10 تا 25  و 144 تا 148 و 291 تا 294  از قانون آيين دادرسي مدني

    7ـ  ماده 169  قانون اجراي احكام مدني و اصل 41 قانون اساسي

 

 

حقوق جزا و جرم شناسی:

زبان عمومي و تخصصي:

   1ـ كتاب مدرسان شريف

   2ـ Law made simple، ترجمه اسماعيل صغيري (نشر ميزان)

   3ـ A level and AS level law، ترجمه محمد تقي رفيعي (انتشارات مجد)

   4ـ Law texts، دكتر گودرز افتخار جهرمي

   5ـ Oxford's law dictionary

   * جهت مطالعه‌ي زبان تخصصي مطالعه هريك از كتب فوق كفايت مي‌كند.

   6ـ 504 words

   7ـ Essential words for Toefl

   متون فقه:

   1ـ كتاب مدرسان شريف

   2ـ لمعه دمشقيه (دو جلد ـ شهيد اول)

   3ـ تحرير الروضه في شرح اللمعه المشقيه به همراه كتاب فقه استدلالي

   حقوق جزاي عمومي:

   1ـ كتاب مدرسان شريف

   2ـ حقوق جزاي عمومي (1): زمينه حقوق جزاي عمومي (دكتر نوربها) و مبحث مكاتب از حقوق جزاي عمومي جلد نخست، (دكتر اردبيلي)

   3ـ حقوق جزاي عمومي (2): زمينه حقوق جزاي عمومي (دكتر نوربها)

   4ـ حقوق جزاي عمومي (3): زمينه حقوق جزاي عمومي (دكتر نوربها)

   5ـ حقوق جزاي عمومي، دكتر محمد علي اردبيلي (دو جلد)

   منبع تكميلي: محشاي قانون مجازات اسلامي (دكتر گلدوزيان) از ماده 1 تا 62

   حقوق جزاي اختصاصي:

   1ـ كتاب مدرسان شريف

   2ـ  حقوق جزاي اختصاصي (1): جرائم عليه اشخاص (دكتر ميرمحمد صادقي)

   3ـ حقوق جزاي اختصاصي (2): جرائم عليه اموال و مالكيت (دكتر مير محمد صادقي)

   4ـ حقوق جزاي اختصاصي (3): جرائم عليه آسايش و امنيت (دكتر مير محمد صادقي)

   5ـ مباحث حدود و ديات از كتاب محشاي قانون مجازات اسلامي (دكتر گلدوزيان)

   منبع تكميلي: كتاب محشاي قانون مجازات اسلامي (دكتر گلدوزيان)

   آيين دادرسي كيفري:

    1ـ كتاب مدرسان شريف

   2ـ آيين دادرسي كيفري (دكتر خالقي)

   3ـ آيين دادرسي كيفري (1و2): آيين دادرسي كيفري (دو جلد) (دكتر آشوري)

 

 

حقوق خصوصی اقتصادی:

زبان عمومي و تخصصي:

1ـ كتاب مدرسان شريف

Law made simple، ترجمه اسماعيل صغيري (نشر ميزان)

A level and AS level law، ترجمه محمد تقي رفيعي (انتشارات مجد)

Law texts، دكتر گودرز افتخار جهرمي

Oxford's law dictionary

* جهت مطالعه‌ي زبان تخصصي مطالعه هريك از كتب فوق كفايت مي‌كند.

6ـ 504 words

Essential words for Toefl

   حقوق مدني:

   1ـ كتاب مدرسان شريف

   2ـ اشخاص و محجورين (دكتر اسدالله امامي و قاسم‌زاده)

   3ـ اموال و مالكيت (دكتر كاتوزيان)،3ـ اعمال حقوقي (دكتر كاتوزيان)

   4ـ وقايع حقوقي (دكتر كاتوزيان)

   5ـ مختصر حقوق خانواده (دكتر صفايي)

   6ـ درس‌هايي از عقود معين 1 (دكتر كاتوزيان)

   7ـ درس‌هايي از عقود معين 2 (دكتر كاتوزيان)

   8ـ كتاب شفعه و وصيت و ارث (دكتر كاتوزيان) و مبحث ارث از كتاب ارث (دكتر شهيدي)

   منبع تكميلي: قانون مدني در نظم حقوقي كنوني (دكتر كاتوزيان)

   حقوق تجارت:

   1ـ كتاب مدرسان شريف

   2ـ قانون تجارت در نظم حقوقي كنوني (دكتر دمرچيلي، حاتمي و مرداني)

   3ـ تجارت 2 و 3 (دكتر كاوياني)

   4ـ ورشكستگي و تصفيه امور ورشكستگي (دكتر اسكيني)

   منبع تكميلي: قانون تجارت در نظم حقوقي كنوني (دكتر دمرچيلي، حاتمي و مرداني)

   آيين دادرسي مدني:

   1ـ كتاب مدرسان شريف

   2ـ آئين دادرسي مدني جلد اول (دوره پيشرفته) (دكتر شمس)

   3ـ آئين دادرسي مدني جلد دوم (دوره پيشرفته) (دكتر شمس)

   قانون شوراهاي حل اختلاف

   قانون اجراي احكام مدني

   قانون نحوه اجراي حكوميت‌هاي مالي

   قانون ديوان عدالت اداري

   متون فقه:

   1ـ كتاب مدرسان شريف

   2ـ لمعه دمشقيه (دو جلد ـ شهيد اول)

   3ـ تحرير الروضه في شرح اللمعه المشقيه به همراه كتاب فقه استدلالي

 

 

 

حقوق عمومی:

زبان عمومي و تخصصي:

   1ـ كتاب مدرسان شريف

   2ـ Law made simple، ترجمه اسماعيل صغيري (نشر ميزان)

   3ـ A level and AS level law، ترجمه محمد تقي رفيعي (انتشارات مجد)

   4ـ Law texts، دكتر گودرز افتخار جهرمي

   5ـ Oxford's law dictionary

   * جهت مطالعه‌ي زبان تخصصي مطالعه هريك از كتب فوق كفايت مي‌كند.

   6ـ 504 words

   7ـ Essential words for Toefl

   متون فقه:

   1ـ كتاب مدرسان شريف

   2ـ تحرير الروضه في شرح اللمعه الدمشقيه (شهيد ثاني)

   حقوق بين‌الملل عمومي:

   1ـ كتاب مدرسان شريف

   2ـ حقوق بين‌الملل عمومي دكتر محمدررضا ضيايي بيگدلي ، انتشارات گنج دانش

   3ـ جزوه حقوق بين‌الملل عمومي، دكتر ابراهيم بيگ‌زاده، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي

   4ـ بايسته‌هاي حقوق بين‌الملل عمومي دكتر رضا موسي‌زاده، نشر ميزان

   5ـ حقوق بين‌الملل عمومي دو جلدي، دكتر  باقر ميرعباسي، نشر ميزان

   6ـ حقوق معاهدات بين‌المللي، دكتر محمدررضا ضيايي بيگدلي ، انتشارات گنج دانش

   7ـ سازمان‌هاي بين‌المللي، دكتر رضا موسي زاده، نشر ميزان

   8ـ حقوق بين‌الملل عمومي، دكتر هوشنگ مقتدر

   9ـ كنوانسيون حقوق معاهدات بين‌المللي 1969 وين

   10ـ منشور سازمان ملل متحد

   11ـ  كنوانسيون 1982 حقوق درياها

   12ـ كنوانسيون 1961 وين در خصوص حقوق ديپلماتيك و 1963 وين درخصوص حقوق كنسولي

   13ـ اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري

   حقوق اساسي:

   1ـ كتاب مدرسان شريف

 

   2ـ بايسته‌هاي حقوق اساسي، دكتر سيد ابوالفضل قاضي، نشر ميزان

   3ـ حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران (جلد دوم) حاكميت و نهادهاي سياسي، دكتر سيد محمد هاشمي، نشر ميزان

   4ـ قانون اساسي، نشر رياست جمهوري (همراه با نظريات تفسيري شوراي نگهبان)

   5ـ آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

   حقوق اداري:

   1ـ حقوق اداری، منوچهر مؤتمنی، انتشارات سمت

   2ـ کلیات حقوق اداری ایران، رضا موسی‌زاده، انتشارات میزان

   3ـ حقوق اداری، جواد  رضایی زاده، جلد یک، انتشارات میزان

   4ـ حقوق اداری ایران، محمد امامی، کوروش استوار سنگری، انتشارات میزان

   5ـ جزوه درسی حقوق اداری در دانشگاه بهشتی، اردشیر امیر ارجمند

 

 

حقوق مالکیت فکری:

   زبان عمومي و تخصصي:

   1ـ كتاب مدرسان شريف

   2ـ Law made simple، ترجمه اسماعيل صغيري (نشر ميزان)

   3ـ A level and AS level law، ترجمه محمد تقي رفيعي (انتشارات مجد)

   4ـ Law texts، دكتر گودرز افتخار جهرمي

   5ـ Oxford's law dictionary

   * جهت مطالعه‌ي زبان تخصصي مطالعه هريك از كتب فوق كفايت مي‌كند.

   6ـ 504 words

   7ـ Essential words for Toefl

   حقوق مدني:

   1ـ كتاب مدرسان شريف

   2ـ اشخاص و محجورين (دكتر اسدالله امامي و قاسم‌زاده)

   3ـ اموال و مالكيت (دكتر كاتوزيان)،3ـ اعمال حقوقي (دكتر كاتوزيان)

   4ـ وقايع حقوقي (دكتر كاتوزيان)

   5ـ مختصر حقوق خانواده (دكتر صفايي)

   6ـ درس‌هايي از عقود معين 1 (دكتر كاتوزيان)

   7ـ درس‌هايي از عقود معين 2 (دكتر كاتوزيان)

   8ـ كتاب شفعه و وصيت و ارث (دكتر كاتوزيان) و مبحث ارث از كتاب ارث (دكتر شهيدي)

   منبع تكميلي: قانون مدني در نظم حقوقي كنوني (دكتر كاتوزيان)

   حقوق تجارت:

   1ـ كتاب مدرسان شريف

   2ـ قانون تجارت در نظم حقوقي كنوني (دكتر دمرچيلي، حاتمي و مرداني)

   3ـ تجارت 2 و 3 (دكتر كاوياني)

   4ـ ورشكستگي و تصفيه امور ورشكستگي (دكتر اسكيني)

   منبع تكميلي: قانون تجارت در نظم حقوقي كنوني (دكتر دمرچيلي، حاتمي و مرداني)

   متون فقه:

   1ـ كتاب مدرسان شريف

   2ـ لمعه دمشقيه (دو جلد ـ شهيد اول)

   3ـ تحرير الروضه في شرح اللمعه المشقيه به همراه كتاب فقه استدلالي 

 

 

 

 

حقوق بین الملل:

زبان عمومي و تخصصي:

   1ـ كتاب مدرسان شريف

   2ـ Law made simple، ترجمه اسماعيل صغيري (نشر ميزان)

   3ـ A level and AS level law، ترجمه محمد تقي رفيعي (انتشارات مجد)

   4ـ Law texts، دكتر گودرز افتخار جهرمي

   5ـ Oxford's law dictionary

   * جهت مطالعه‌ي زبان تخصصي مطالعه هريك از كتب فوق كفايت مي‌كند.

   6ـ 504 words

   7ـ Essential words for Toefl

   حقوق بين‌الملل عمومي:

   1ـ كتاب مدرسان شريف 2ـ حقوق بين‌الملل عمومي دكتر محمدرضا ضيايي بيگدلي ، انتشارات گنج دانش 3ـ جزوه حقوق بين‌الملل عمومي، دكتر ابراهيم بيگ‌زاده، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي 4ـ بايسته‌هاي حقوق بين‌الملل عمومي دكتر رضا موسي‌زاده، نشر ميزان 5ـ حقوق بين‌الملل عمومي دو جلدي، دكتر  باقر ميرعباسي، نشر ميزان  6ـ حقوق معاهدات بين‌المللي، دكتر محمدرضا ضيايي بيگدلي ، انتشارات گنج دانش 7ـ سازمان‌هاي بين‌المللي، دكتر رضا موسي زاده، نشر ميزان  8ـ حقوق بين‌الملل عمومي، دكتر هوشنگ مقتدر  9ـ كنوانسيون حقوق  معاهدات بين‌المللي 1969 وين 10ـ منشور سازمان ملل متحد  11ـ  كنوانسيون 1982 حقوق درياها  12ـ كنوانسيون 1961 وين در خصوص حقوق ديپلماتيك و 1963 وين درخصوص حقوق كنسولي 13ـ اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري

   حقوق اساسي:

   1ـ كتاب مدرسان شريف  2ـ بايسته‌هاي حقوق اساسي، دكتر سيد ابوالفضل قاضي، نشر ميزان  3ـ حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران (جلد دوم) حاكميت و نهادهاي سياسي، دكتر سيد محمد هاشمي، نشر ميزان  4ـ قانون اساسي، نشر رياست جمهوري (همراه با نظرات تفسيري شوراي نگهبان) 5ـ آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

   حقوق مدني (تعهدات):

   1ـ كتاب مدرسان شريف 2ـ اعمال حقوقي ، دكتر كاتوزيان، شركت سهامي انتشار 3ـ وقايع حقوقي دكتر كاتوزيان  4ـ مواد 183 تا 463 از روي كتاب قانون مدني در نظم حقوق كنوني، دكتر كاتوزيان، نشر ميزان

   حقوق بين‌الملل خصوصي:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ حقوق بين‌الملل خصوصي، دكتر محمد نصيري، نشر آگه

3ـ حقوق بين‌الملل خصوصي، نجادعلي الماسي، نشر ميزان

4ـ مواد 5تا 9 ،  961 تا 991  ،  1002 تا 1010 ،  1060 تا 1061 ، 1295 تا 1296  از قانون مدني

5ـ مواد 305، 306 ، 590  و 591 از قانون تجارت

6ـ مواد 10 تا 25  و 144 تا 148  و 291 تا 294  از قانون آيين دادرسي مدني

7ـ  ماده 169 قانون اجراي احكام مدني و اصل 41 قانون اساسي

 

 

 

حقوق تجاری اقتصادی بین الملل:

زبان عمومي و تخصصي:

1ـ كتاب مدرسان شريف

Law made simple، ترجمه اسماعيل صغيري (نشر ميزان)

A level and AS level law، ترجمه محمد تقي رفيعي (انتشارات مجد)

Law texts، دكتر گودرز افتخار جهرمي

Oxford's law dictionary

* جهت مطالعه‌ي زبان تخصصي مطالعه هريك از كتب فوق كفايت مي‌كند.

6ـ 504 words

Essential words for Toefl

   حقوق تجارت:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ قانون تجارت در نظم حقوقي كنوني (دكتر دمرچيلي، حاتمي و مرداني)

3ـ تجارت 2 و 3 (دكتر كاوياني)

4ـ ورشكستگي و تصفيه امور ورشكستگي (دكتر اسكيني)

   منبع تكميلي: قانون تجارت در نظم حقوقي كنوني (دكتر دمرچيلي، حاتمي و مرداني)

   متون فقه:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ لمعه دمشقيه (دو جلد ـ شهيد اول)

3ـ تحرير الروضه في شرح اللمعه المشقيه به همراه كتاب فقه استدلالي

   حقوق مدني (تعهدات):

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ اعمال حقوقي ، دكتر كاتوزيان، شركت سهامي انتشار

3ـ وقايع حقوقي دكتر كاتوزيان

4ـ مواد 183 تا 463 از روي كتاب قانون مدني در نظم حقوق كنوني، دكتر كاتوزيان، نشر ميزان

   حقوق بين‌الملل خصوصي:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ حقوق بين‌الملل خصوصي، دكتر محمد نصيري، نشر آگه

3ـ حقوق بين‌الملل خصوصي، نجادعلي الماسي، نشر ميزان

4ـ مواد 5تا 9 ،  961 تا 991  ،  1002 تا 1010 ،  1060 تا 1061 ، 1295 تا 1296  از قانون مدني

5ـ مواد 305، 306 ، 590  و 591 از قانون تجارت

6ـ مواد 10 تا 25  و 144 تا 148  و 291 تا 294  از قانون آيين دادرسي مدني

7ـ  ماده 169  قانون اجراي احكام مدني و اصل 41 قانون اساسي

 

 

 

حقوق محیط زیست:

  زبان عمومي و تخصصي:

   1ـ كتاب مدرسان شريف

   2ـ Law made simple، ترجمه اسماعيل صغيري (نشر ميزان)

   3ـ A level and AS level law، ترجمه محمد تقي رفيعي (انتشارات مجد)

   4ـ Law texts، دكتر گودرز افتخار جهرمي

   5ـ Oxford's law dictionary

   * جهت مطالعه‌ي زبان تخصصي مطالعه هريك از كتب فوق كفايت مي‌كند.

   6ـ 504 words

   7ـ Essential words for Toefl

حقوق مدني:

   1ـ كتاب مدرسان شريف

   2ـ اشخاص و محجورين (دكتر اسدالله امامي و قاسم‌زاده)

   3ـ اموال و مالكيت (دكتر كاتوزيان)،3ـ اعمال حقوقي (دكتر كاتوزيان)

   4ـ وقايع حقوقي (دكتر كاتوزيان)

   5ـ مختصر حقوق خانواده (دكتر صفايي)

   6ـ درس‌هايي از عقود معين 1 (دكتر كاتوزيان)

  7ـ درس‌هايي از عقود معين 2 (دكتر كاتوزيان)

   8ـ كتاب شفعه و وصيت و ارث (دكتر كاتوزيان) و مبحث ارث از كتاب ارث (دكتر شهيدي)

    منبع تكميلي: قانون مدني در نظم حقوقي كنوني (دكتر كاتوزيان)

   حقوق بين‌الملل عمومي:

   1ـ كتاب مدرسان شريف

   2ـ حقوق بين‌الملل عمومي دكتر محمدرضا ضيايي بيگدلي ، انتشارات گنج دانش

   3ـ جزوه حقوق بين‌الملل عمومي،   دكتر ابراهيم بيگ‌زاده، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي

   4ـ بايسته‌هاي حقوق بين‌الملل عمومي دكتر رضا موسي‌زاده، نشر ميزان

   5ـ حقوق بين‌الملل عمومي دو جلدي، دكتر  باقر ميرعباسي، نشر ميزان

   6ـ حقوق معاهدات بين‌المللي، دكتر محمدرضا ضيايي بيگدلي ، انتشارات گنج دانش

   7ـ سازمان‌هاي بين‌المللي، دكتر رضا موسي زاده، نشر ميزان

   8ـ حقوق بين‌الملل عمومي، دكتر هوشنگ مقتدر

   9ـ كنوانسيون حقوق معاهدات بين‌المللي 1969 وين

   10ـ منشور سازمان ملل متحد

   11ـ  كنوانسيون 1982 حقوق درياها

   12ـ كنوانسيون 1961 وين در خصوص حقوق ديپلماتيك و 1963 وين درخصوص حقوق كنسولي

   13ـ اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري

   حقوق اداري:

   1ـ حقوق اداری، منوچهر مؤتمنی، انتشارات سمت

   2ـ کلیات حقوق اداری ایران، رضا موسی‌زاده، انتشارات میزان

   3ـ حقوق اداری، جواد  رضایی زاده، جلد یک، انتشارات میزان

   4ـ حقوق اداری ایران، محمد امامی، کوروش استوار سنگری، انتشارات میزان

   5ـ جزوه درسی حقوق اداری در دانشگاه بهشتی، اردشیر امیر ارجمند

[ شنبه ۱۱ شهریور۱۳۹۱ ] [ 1:3 ] [ سیروس جمالی ]
درباره وبلاگ

وبلاگ تخصصی انجمن علمی رشته حقوق دانشگاه اشراق بجنورد
در آینده ای نزدیگ وب سایت این انجمن هم طراحی می گردد .
امکانات وب

پیچک